เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 88 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
มารู้จักกับ "โลจิสติกส์บางมด"
User Rating: / 11
แย่ดีที่สุด 
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon
 

ดร.สรวิชญ์ เยาว์ยืนยง
ประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

          การจัดการโลจิสติกส์ คือการบริหารกระบวนการไหลของสินค้า/บริการหรือวัตถุดิบ จากจุดเริ่มต้น (Points of Origin) ไปยังจุดที่มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบนั้นๆ
          The Council of Logisitcs Management ได้ให้คำนิยามวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ ไว้ว่า "กระบวนการในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการเคลื่อนย้าย และการจัดเก็บ สินค้า และบริการ ตลอดจนข้อมูลต่างๆ จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภค"

 สารจากประธานหลักสูตร

          ในประเทศไทยแนวโน้มของการขยายตัวด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมามีมากขึ้น ผู้ประกอบการภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องบทบาทของโลจิสติกส์ที่มีต่อองค์กร โดยเริ่มต้นการปฏิรูประบบการกระจายสินค้าใหม่ ทั้งหมดเพื่อให้เกิดระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ มีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ สามารถติดตามการกระจายสินค้าได้อย่างแม่นยำ สามารถทวนสอบเพื่อค้นพบข้อผิดพลาด อันเกิดจากการปฏิบัติงานได้ในระยะเวลาอันสั้น และตัดสินใจกำหนดแนวทางในการแก้ไขได้อย่างตรงประเด็น
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 40 ปี และได้ขยายงานทางด้านวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (Graduate School of Management and Innovation, GMI) แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ถูกจัดตั้งขึ้น จากการที่มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึง ความสำคัญ และประโยชน์ของศาสตร์ทางด้านการจัดการ ที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรในยุคเศรษฐกิจ ที่ใช้เทคโนโลยีและความรู้เข้มข้น (Technology and Knowledge Based Economy) เพื่อให้เกิดบูรณาการระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี งานวิศวกรรม และศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีทักษะการบริหารเฉพาะทาง ที่ดีมีความสามารถ และจะปลูกฝังแนวคิดเชิงการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Cooperation) นวัตกรรม (Innovation) ความเป็นผู้นำ (Leadership) และความเป็นนักประกอบการสมัยใหม่ (Entrepreneurship) นอกจากจะผลิตผู้บริหารที่มีคุณภาพแล้ว GMI ยังต้องการให้บัณฑิตที่จบออกไปมี คุณสมบัติเป็น "Change Agent" ให้กับองค์กรอีกด้วย


คุณค่า 4 มิติของบัณฑิต GMI      
     บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มีปณิธานในการผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ และกระตือรือร้นในการสร้างสรรค์และพัฒนาตนเอง และองค์กรให้สามารถดำเนินธุรกรรมได้ในเวทีการค้า ที่การแข่งขันตัดสินกันด้วย ความรวดเร็ว ความเป็นเลิศทางการให้บริการ เทคโนโลยีที่ล้ำหน้า และ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ มิติทางคุณค่าที่บัณฑิตจาก GMI จะได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนคือ 
          1. มิติด้านความร่วมมือ (Cooperative Dimension)      ในโลกธุรกิจปัจจุบันที่ใช้องค์ความรู้ (Knowledge) เป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มพูนศักยภาพทางการแข่งขัน (Competitiveness) ขององค์กร ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมือระหว่างองค์กร ถือเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในการประสาน เชื่อมโยง อีกทั้งยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่ส่งผลมาจากการถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) และนวัตกรรม (Innovation) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรมีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของการทำการวิจัยและพัฒนาร่วมกัน (Co-R&D) การผลิตร่วมกัน (Co-Manufacturing) รวมไปจนถึงการจดทะเบียนตราสินค้าร่วมกัน (Co-Branding)     นอกจากกระบวนการที่กล่าวมา การเฟ้นหาพันธมิตรทางธุรกิจยังเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะตัดสินความเป็นไปได้และความสำเร็จทางธุรกิจ มิติความร่วมมือจึงเปรียบได้กับประตูบานแรกที่นำไปสู่นวัตกรรม และ ศักยภาพทางการแข่งขันที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเจรจา ทักษะการต่อรอง และ ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองของนวัตกรรมและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อเป็นฐานสำคัญของมิติอื่น ๆ
           2. มิติด้านนวัตกรรม (Innovative Dimension)      นวัตกรรมเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลง เพื่อไปสู่รูปแบบธุรกิจและการบริการที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งก็คือความสามารถในการเรียนรู้ ความสามารถในการปฏิบัติ ความสามารถในการนำเสนอทางเลือกใหม่แก่ผู้บริโภคและสังคม และความคิดสร้างสรรค์ นอกจากนั้น นวัตกรรมยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงแนวการดำเนินชีวิตอีกด้วย ดังนั้นองค์กรวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จและมีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่าคู่แข่งจึงอาศัย "นวัตกรรม" เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์จากแนวความคิดใหม่ นวัตกรรมมิได้หมายถึง สิ่งประดิษฐ์ (Invention) ที่ต้องอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้น แต่หมายรวมถึงแนวทางในการทำสิ่งต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ หรือ การทำสิ่งใหม่ขึ้นมา โดยนวัตกรรมคือกระบวนการในการแปลงโอกาสไปสู่แนวความคิดใหม่และทำให้สิ่งนั้นสามารถที่จะปฏิบัติในเชิงสังคมและพานิชได้จริง และทำหน้าที่เป็นกระบวนการหลักทางธุรกิจอีกด้วย     มิติด้านนวัตกรรมของ บัณฑิตวิทยาลัย ฯ ที่จะถูกถ่ายทอดให้ผู้เรียนโดยผ่านทางกระบวนการทางนวัตกรรม ที่มีองค์ประกอบสำคัญ 9 ชนิด คือ แรงบันดาลใจ (Inspiration) ใจใฝ่รู้ (Inquiring) รอบรู้ข่าวสาร (Information) เจ้าความคิด (Ingenuity) ริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) มีส่วนร่วม (Involvement) กระตุ้นส่งเสริม (Instigate) และบูรณการ (Integration)
           3. มิติด้านภาวะผู้นำ (Leadership Dimension)      ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รูปแบบการค้า และ การบริการ มีอยู่ตลอดเวลา องค์กรที่มีความสามารถในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานและการบริหารให้ทันและก้าวล้ำกว่าคู่แข่งในการแข่งขันย่อมมีความได้เปรียบองค์กรอื่น ๆ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Leader) ที่สามารถสร้างนวัตกรรมทางองค์กร (organizational innovation) และนำไปปฏิบัติได้จริง คือ นักปฏิวัติทางองค์กร (organizational revolutionist) ที่กล้าตัดสินใจอย่างมีหลักการ และมี องค์ประกอบทั้ง 9 ของกระบวนการทางนวัตกรรม ย่อมนำพาวิสาหกิจที่เขาเหล่านั้นถือบังเหียนอยู่ไปสู่จุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ       ท่านมีภาวะผู้นำมาตั้งแต่เกิดหรือถูกสร้างขึ้นมาในภายหลัง คำตอบของบัณฑิตวิทยาลัยฯ คือทั้งสองส่วนถูกประกอบขึ้นด้วยกันอย่างเป็นระบบและมีส่วนเสริมกันและกัน เรามุ่งมั่นที่จะดึงศักยภาพและพันธะสัญญาจากผู้เรียนที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ อีกทั้งจะทำทุกวิถีทางที่จะเสริมสร้าง ทักษะ โดยผ่านเครื่องมือการประเมินตนเอง (Self-assessment instrument) และกิจกรรมเสริมทักษะความเป็นผู้นำในเวทีการค้านานาชาติที่มีอยู่ในหลักสูตรของ บัณฑิตวิทยาลัยฯ เราเชื่อว่าการสร้างภาวะผู้นำนั้นต้องอาศัยความเข้าใจเชิงทฤษฏีผนวกกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ และ นำมาฝึกฝนและปฏิบัติจริง ้
           4. มิติของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Dimension)      ในศตวรรษที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในโลกธุรกิจหรือโลกอุตสาหกรรม ล้วนมีอิทธิพลมาจากกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น โทมัส อัลวา เอดิสัน เฮนรี่ ฟอร์ด อากิโอะ โมริตะ รวมไปจนถึง บิล เกต บุคคลเหล่านี้ล้วนมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ ที่มีต่อความสมดุลและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก ดังจะเห็นได้จากภาวะทางการเสื่อมถอยของโลกยุคอุตสาหกรรมหนักและการก้าวไปสู่ยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ ผู้ประกอบการที่จะประสบความสำเร็จได้ในโลกปัจจุบัน นอกจากจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล ยังจะต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงกรอบความคิดของนวัตกรรมซึ่งนับว่าเป็นสูตรสำเร็จที่นำมาซึ่งศักยภาพในการแข่งขันที่ได้เปรียบและยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัยฯ จึงได้นำมาเป็นมิติสุดท้ายของบัณฑิตที่จะสำเร็จการศึกษาเพื่อออก ไปเป็น Change Agent และ ผู้ประกอบการทางนวัตกรรม (Innopreneur) ต่อไป

 

อาจารย์ประจำหลักสูตร
 

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ตำแหน่ง

สาขาการวิจัย 

ดร. พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

Ph.D.

วิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.

การจัดการโลจิสติกส์

ดร. ธนัญญา วสุศรี

Ph.D.

วิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.

การจัดการโลจิสติกส์

ดร. ชุมพล มณฑาทิพย์กุล 

Ph.D.

วิศวกรรมอุตสาหการ

 

การจัดการโลจิสติกส์

ดร.สรวิชญ์ เยาว์ยืนยง Ph.D

วิศวกรรมอุตสาหการ

ขนส่ง

อาจารย์พิเศษ

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ตำแหน่ง

สังกัด

ดร. วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์

Ph.D.

วิศวกรรมขนส่ง

รศ.

มจธ.

ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีระพงศ์

Ph.D.

วิศวกรรมโยธา

ผศ.

มจธ.

ดร. ดวงพรรณ กริชชาญชัย

Ph.D.

วิศวกรรมอุตสาหการ

ผศ.

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ธนากรณ์ แน่นหนา

Ph.D.

วิศวกรรมอุตสาหการ

อ.

มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. ภักดี มานะเวส

Ph.D.

การจัดการ

อ.

BAFS, PLC

คุณ เชี่ยวชาญ รัตนมหัทธนะ

C.P.M.,
A.P.P

การบริหารการจัดซื้อ

-

สมาคมบริหารงานจััดซื้อ
และซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย

     

 

 

โครงสร้างหลักสูตร  
หมวดวิชาบังคับ
การประเมินความสามารถส่วนบุคคล การเรียนรู้ และการสร้างกลุ่มงาน
การสัมมนา
การจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโซ่อุปทาน
การจัดการสินค้าคงคลังและการกระจายสินค้า
กฎหมายโลจิสติกส์ธุรกิจ
หมวดวิชาแกน
การจัดการคลังสินค้า
การจัดการการผลิตและการจัดการการดำเนินงาน
การบริหารการจัดซื้อจัดจ้าง
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์โมเดลสำหรับโลจิสติกส์
การนำเข้าและส่งออก
การจัดการขนส่งสินค้า
การบริหารเชิงกลยุทธ์
การจัดการการตลาดและความสัมพันธ์ลูกค้า
หัวข้อพิเศษในการจัดการโลจิสติกส์ 1
หัวข้อพิเศษในการจัดการโลจิสติกส์ 2
หมวดวิชาเลือก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบริหารโครงการ
บัญชีและการบริหารการเงิน
ภาวะผู้นำ การบริหารงาน และการสื่อสาร
นวัตกรรมกับผู้ประกอบการ
หัวข้อพิเศษในการจัดการโลจิสติกส์ 3
วิชาเลือกอื่นที่เปิดสอนโดยบัณฑิตวิทยาลัยฯ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้สอน
หมวดวิทยานิพนธ์/โครงการวิจัย
วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
การวิจัยโครงการเฉพาะเรื่อง (6 หน่วยกิต)
การค้นคว้าอิสระ (3 หน่วยกิต)
หมวดอื่นๆ (ไม่นับหน่วยกิตให้)
การสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร

 

 รายละเอียดวิชาในหลักสูตร

 

จำนวนผู้ชม 17792 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ