อาทิตย์, 01 พ.ค. 2016
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความเป็นมาและคำจำกัดความของโลจิสติกส์
User Rating: / 7
แย่ดีที่สุด 
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2009 เวลา 23:37 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย อุมาพร มณีเนียม
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (รุ่น 5) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

         คำว่า โลจิสติกส์ กำเนิดมาจากกองทัพอังกฤษในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งในขณะนั้นมีความหมายถึง การจัดระบบส่งกำลังบำรุงทางทหาร ซึ่งมีการขนย้าย ขนส่งอาวุธยุทโธปกรณ์มาเพื่อทำสงครามกับอิรัก โดยในยุคนั้นถือว่ามีการจัดการและการบริหารเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่เคยมีมา หลังจากนั้นการจัดการโลจิสติกส์ได้มีวิวัฒนาการเรื่อยมา เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการแพร่กระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตร การแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างแพร่หลาย
         ดังนั้นในปัจจุบันคำว่า โลจิสติกส์ จึงไม่ได้ถูกจำกัดเพื่อใช้แต่เพียงวงการทางทหารอีกต่อไป หากแต่มุมมองของโลจิสติกส์ได้กว้างขึ้นและนำมาใช้ในวงการธุรกิจและวงการอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง
         การจัดการโลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการโซ่อุปทาน ในการวางแผน  สนับสนุน  และควบคุมให้ทั้งการไหลไปข้างหน้าและไหลย้อนกลับ ของสินค้าและบริการ รวมไปถึงข้อมูล ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนกระทั่งถึงผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ ( Council of Supply Chain Management Professionals; CSCMP, 2007) นอกจากนิยามของ CSCMP ซึ่งเป็นองค์กรทางวิชาชีพทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังมีผู้ให้คำนิยามของโลจิสติกส์ในมุมมองต่างๆ ดังนี้
         โลจิสติกส์ คือ ประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าจากจุดกำเนิดจนถึงลูกค้า และยังรวมถึงการเคลื่อนย้ายจากแหล่งวัตถุดิบสู่สายงานการผลิต กิจกรรมเหล่านี้ได้รวมถึงการขนส่ง  การคลังสินค้า  การเคลื่อนย้ายพัสดุ  การบรรจุภัณฑ์  การควบคุม  การพยากรณ์ทางการตลาด  และการบริการลูกค้า (U.S. National Council of Physical Distribution Management (NCPDM); 2542)
         การบริหารจัดการโลจิสติกส์เป็นกระบวนการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินงาน และการควบคุมการทำงานขององค์กร รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องให้เกิดการเคลื่อนย้าย  จัดเก็บ  รวบรวม  กระจายสินค้า  วัตถุดิบ  ชิ้นส่วนประกอบ  และการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยคำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ  ( ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล , 2550) 
        โลจิสติกส์  หมายถึง  การจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ำที่สุด โลจิสติกส์เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้านั้น หรือในอีกความหมายหนึ่ง โลจิสติกส์เป็นกระบวนการในการจัดการวางแผน จัดสายงานและควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายและไม่มีการเคลื่อนย้ายในการอำนวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภคโลจิสติกส์ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ , 2548) 
        นอกจากคำนิยามที่มีผู้ให้ไว้ดังที่กล่าวไปแล้ว ยังมีคำจำกัดความของคำว่าโลจิสติกส์ตามหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้

 

ตารางที่ 1  คำจำกัดความโลจิสติกส์แยกตามหมวดหมู่


         จากนิยามดังกล่าว เห็นได้ว่า การบริหารจัดการโลจิสติกส์มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบ  โรงงานแปรรูป  ผู้ค้าส่ง  ผู้ค้าปลีก  จนถึงผู้บริโภค  ในขณะที่ทางด้านกิจกรรมนั้นมีหลากหลาย ( สศช. ; 2550 ) ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนแต่เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญต่อระบบโลจิสติกส์ที่ต้องอาศัยการประสานการทำงานของแต่ละกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อทำงานให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ซึ่งจากกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดนั้น สามารถแบ่งได้เป็น กิจกรรมหลัก ( Key Activities ) และกิจกรรมเสริม ( Supporting Activities )  โดยที่กิจกรรมหลัก ( Key Activities )  ประกอบไปด้วยกิจกรรมการขนส่ง  กิจกรรมการบริหารสินค้าคงคลัง  กิจกรรมการสั่งซื้อ  กิจกรรมการบริการข้อมูลและกิจกรรมการเงินที่เกี่ยวข้อง  ส่วนกิจกรรมเสริม ( Supporting Activities ) ประกอบไปด้วย กิจกรรมการบริหารคลังสินค้า  กิจกรรมการดูแลสินค้า  กิจกรรมการจัดซื้อ  กิจกรรมการบรรจุหีบห่อ  รวมไปถึงกิจกรรมการบริหารความต้องการของลูกค้า ( สศช. ; 2550 )

 

บรรณานุกรม

       [1] กมลชนก  สุทธิวาทนฤพุฒิ, 2548,  การจัดการโซ่อปุทานและโลจิสติกส์, 1, สำนักพิมพ์ท้อป, กทม.
       [2] ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล, 2550, โลจิสติกส์ ก้าวย่างประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์, 1, สุขภาพใจกรุงเทพมหานครสุขภาพใจ, หน้า 155
       [3] สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP : ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

 

จำนวนผู้ชม 17438 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ