เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 89 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล ประจำปี 2557
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 18:58 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

หลักการและเหตุผล

      การรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน หรือ ASEAN Economic Community: AEC ในปี 2558 จะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายตัวและเติบโต ส่งผลดีต่อตลาดแรงงานภาคอุตสาหกรรม ที่จะมีอัตราการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น รวมถึงการเปิดเสรีให้มีเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ จะทำให้บุคลากรที่มีความพร้อม และมีใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรอง เป็นบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสมากกว่าที่จะได้รับการจ้างงาน ประกอบกับปัจจุบันอุตสาหกรรมภาคการผลิต มุ่งเน้นการพัฒนาโดยอาศัยความสามารถของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับกระบวนการผลิต ดังนั้น แรงงานที่มีทักษะและฝีมือเฉพาะด้านจึงเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับรายงานผลการสำรวจและศึกษาข้อมูล “The Global Competitiveness Report 2013–2014” ของ 148 ประเทศทั่วโลก โดย World Economic Forum สรุปความเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านการศึกษาและการฝึกอบรมว่า “การสนับสนุนให้บุคลากรของประเทศได้รับการศึกษาและ การฝึกอบรม ส่งผลดีให้แรงงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้แรงงานสามารถยกระดับทักษะในการเรียนรู้และปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี”    
      กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยสำนักโลจิสติกส์ จึงกำหนดให้มีการดำเนินโครงการ “สร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพระดับสากล” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการโลจิสติกส์ในภาคอุตสาหกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการ  อบรมบุคลากรในระดับบริหาร หัวหน้างาน และปฏิบัติการ ด้วยหลักสูตรอบรมระดับสากลที่มีประกาศนียบัตรวิชาชีพรองรับ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายในองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากร ให้สามารถดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของการค้าในปัจจุบัน และสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อบริหารนโยบายเชิงรุกให้องค์กรสามารถเติบโตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรภาคอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและยกระดับความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
    2. เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนภายในองค์กรแก่ผู้บริหาร ให้สามารถพัฒนากลยุทธ์และแนวทางดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริบทของการค้าในปัจจุบัน และสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อบริหารนโยบายเชิงรุก ให้องค์กรสามารถเติบโตและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. เพื่อสร้างความเข้าใจและวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารจัดการซัพพลายเชนระดับสากล ควบคู่กับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้นำทางธุรกิจของประเทศคู่ค้าของไทยทั้งในระดับอาเซียน และระดับโลกให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน


รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

 

   1) หลักสูตร “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ"
       Fundamental Logistics and Supply Chain     click

   2) หลักสูตรฝึกอบรม “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับหัวหน้างาน"
       เตรียมความพร้อมสู่การสอบ Certified in Production and Inventory Management     click

   3) หลักสูตรฝึกอบรม “การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับบริหาร"
       เตรียมความพร้อมสู่การสอบ Certified in Supply Chain Professional     click

   4) หลักสูตร "The GMS Professional Training on Logistics and Supply Chain Management"
       click

   5) หลักสูตรฝึกอบรม “Global Supply Chain Executive Program"
       click

   6) หลักสูตรฝึกอบรม “การบริหารการจัดซื้อจัดหาและซัพพลายเชน"
       click

   7) หลักสูตรฝึกอบรม “ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์"
       click

ดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมด Click

 

วิทยากร

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

     - จบการศึกษาปริญญาตรี
     - มีตำแหน่งและ/หรือหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์หรือการบริหารซัพพลายเชน
     - ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี สำหรับหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ   การบริหารการจัดซื้อจัดหาและซัพพลายเชน และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์
     - ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับหัวหน้างาน
     - ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป สำหรับหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนระดับบริหาร   The GMS Professional Training on Logistics and Supply Chain Management และ   Global Supply Chain Executive Program
     - หรืออื่น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะที่ปรึกษาโครงการ

 

ลงทะเบียน

   Click 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 8 เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ 084-106-7887 (คุณศุภลักษณ์ ภู่ผึ้ง),
086-678-8761 (คุณนวพรรณ คงเมือง)
แฟกซ์ 02-470-9798
อีเมล์ : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (คุณศุภลักษณ์ ภู่ผึ้ง),
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน (คุณนวพรรณ คงเมือง)
Webpage: http://www.gmi.kmutt.ac.th/php2/th/logistics2014detail.php

 

จำนวนผู้ชม 8258 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ
Comments (1) Comments are closed
1 วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2014 เวลา 20:56 น.
www.bccimport.com
www.bccimport.com

จำหน่ายและนำเข้าเครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบประสิทธิภาพความพร้อม
ในการปฎิบัติงานของบุคลากรในองค์กร อุตสาหกรรมการผลิต
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ ระบบขนส่งโลจิสติกส์
ท่านใดสนใจสินค้า เรียนเชิญเข้าชมสินค้าได้ที่ www.bccimport.com
หรือติดต่อฝ่ายขาย 086-763-1193 (ฌาณวิชญ์)
ทางเรา bccimport ยินดีให้คำปรึกษาอย่างเต็มที่ครับ

http://www.bccimport.com/categoryภาพสินค้า

สินค้าทุกตัว นำเข้าจากสหรัฐอเมริกา ทุกชิ้น!!!

สินค้าทุกตัว เรา bccimport รับประกันสินค้า 1 ปี เพื่อเป็นการยืนยันคุณภาพสินค้า

รับค้นหารุ่น ตามลูกค้าต้องการ

เราทำใบเสร็จรับเงินส่งไปพร้อมสินค้าทุกกรณี!!!

ถ้าต้องการปริมาณเยอะ ติดต่อฝ่ายขาย 086-763-1193 เพื่อรับสิทธิประโยชน์ ส่วนลด ของแถม

ท่านใดต้องการใบเสนอราคาสินค้า ติดต่อ ฝ่ายขาย 086-763-1193 หรือ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ Line: bccimport

ทางเรา bccimport ยินดีให้คำเนะนำ ทุกท่าน ทุกองค์กรอย่างเต็มที่
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ