เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 105 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิก ออนไลน์
การขนส่งทางอากาศปี 55 ถูกกดดันจากน้ำมันและเศรษฐกิจโลก
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:57 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

     ธุรกิจขนส่งทางอากาศทั่วโลกต้องประสบภาวะชะลอตัวอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เผชิญภาวะวิกฤติอย่างหนักจนผลประกอบการขาดทุนมาแล้วในช่วงวิกฤติ Sub-prime กลางปี 2552 สำหรับการชะลอตัวของธุรกิจ ขนส่งทางอากาศในรอบนี้ มีสาเหตุสำคัญจากวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปที่ส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น
     โดยสมาคมขนส่งทางอากาศ (IATA) ประเมินว่า อัตรากำไรสุทธิของธุรกิจขนส่งทางอากาศทั่วโลกในปี 2554 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 ขณะที่ปี 2555 คาดว่ากรณีปกติจะอยู่ที่ร้อยละ 0.6 แต่หากเกิดวิกฤติในภาคการเงินอีกครั้งจะส่งผลให้ธุรกิจขาดทุนร้อยละ 1.4 ทั้งนี้ คาดว่าธุรกิจขนส่งทางอากาศของไทยก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวได้เช่นกัน
     ฝ่ายวิจัยธุรกิจประเมินว่า ในภาพ รวมธุรกิจขนส่งทางอากาศของไทยในปี 2555 ยังตกอยู่ในภาวะที่ไม่สดใสนัก แม้อาจกระเตื้องขึ้นจากแรงหนุนของภาคการท่องเที่ยว หลังจากในปี 2554 ต้องเผชิญปัจจัยลบหลายประการ อาทิ วิกฤติ หนี้สาธารณะในยุโรป ราคาน้ำมันอากาศยานที่สูงขึ้นอย่างมาก (ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองในลิเบียซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันสำคัญที่ใช้ผลิตน้ำมันอากาศยาน) และภัยธรรมชาติ
     อย่างไรก็ตาม แรงกดดันจากต้นทุน เชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับสูง โดยต้องจับตา แนวโน้มราคาน้ำมันที่มีโอกาสปรับสูงขึ้นจากวิกฤติความมั่นคงในตะวันออกกลาง ซึ่งจากข้อมูลของ IATA พบว่าราคาน้ำมัน และผลประกอบการของสายการบินมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงในทิศทางตรงกันข้าม โดยมีค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient)สูงถึงร้อยละ 60 ขณะที่ยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวจนส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งอาจทำให้ปริมาณขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศชะลอตัวตามไปด้วย
     ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นแนวโน้มธุรกิจที่ชัดเจนขึ้น จึงแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.ธุรกิจขนส่งผู้โดยสาร คาดว่ามีแนวโน้มดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยจำนวนผู้โดยสารทางอากาศรวมของไทยน่าจะเพิ่มขึ้นจาก 66.4 ล้านคนในปี 2554 แม้ต้องเผชิญปัจจัยลบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งกระทบต่อการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยว แต่ไทยยังเป็นจุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยมีจุดแข็งด้านทรัพยากร การท่องเที่ยวของไทยที่มีศักยภาพสูง
     รวมถึงการแข่งขันลดราคาค่าโดย สารของทั้งสายการบินปกติ (Full Service Airlines) และสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airlines) ตลอดจนโรงแรมที่พักต่างๆ ของไทยล้วนช่วยดึงดูดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย แม้อาจลดการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวลงก็ตาม สอดคล้องกับที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2555 จะเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 8
     อย่างไรก็ดี การแข่งขันในธุรกิจขนส่งผู้โดยสารทางอากาศยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคาในภาวะ ที่ผู้โดยสารเริ่มให้ความสำคัญกับอัตราค่าโดยสารมากขึ้นท่ามกลางแนวโน้มราคาน้ำมันที่ค่อนข้างผันผวน เมื่อประกอบกับเส้นทางการบินของสายการบินต้นทุนต่ำที่ครอบคลุมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศส่งผลให้ส่วนแบ่งตลาดของสายการบินต้นทุนต่ำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.3 ในปี 2547 เป็นร้อยละ 27.2 ในปี 2554 จนทำให้สายการบินปกติหลายแห่งต้องปรับกลยุทธ์หันมาจัดตั้งสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยเสริมการแข่งขัน นอกจากนี้ ยังต้อง จับตามองการแข่งขันของสายการบินจากตะวันออกกลาง ที่มีจุดแข็งด้านต้นทุนน้ำมันที่ค่อนข้างต่ำ รวมถึงศักยภาพของฝูงบินที่ส่วนใหญ่เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่และมีอายุเฉลี่ยของฝูงบินต่ำ 2.ธุรกิจขนส่งสินค้า คาดว่าจะมีแนวโน้มตรงข้ามกับธุรกิจขนส่งผู้โดย สาร โดยปริมาณขนส่งสินค้าอาจชะลอ ตัวต่อเนื่องจากปี 2554 แม้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 อาจได้อานิสงส์จากการที่ผู้ส่งออกต้องเร่งส่งสินค้าให้ทันกับที่หยุดชะงักไปในช่วงที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม แต่ความเปราะบางของเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยกดดันความต้องการ ขนส่งสินค้าทางอากาศตลอดทั้งปีอีกทั้ง ข้อเสียเปรียบจากอัตราค่าขนส่งที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่นๆ ทำให้มีสินค้าที่ใช้บริการขนส่งทาง อากาศเพียงไม่กี่ประเภท อาทิ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณี และ ดอกไม้สด ทั้งนี้ IATA คาดว่าปริมาณ ขนส่งสินค้าทางอากาศของโลกปี 2555 จะขยายตัวร้อยละ 0 หรือในกรณีเลวร้ายอาจหดตัวถึงร้อยละ 4.7 ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนของธุรกิจขนส่งสินค้า ทางอากาศ (Cargo Yield) อยู่ที่ร้อยละ -1.5 ถึงร้อยละ 0


ที่มาสยามธุรกิจ ฉบับที่ 1276 ประจำวันที่ 18-2-2012  ถึง 21-2-2012


จำนวนผู้ชม 4151 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ