เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า (Intermodal Facilities) สะพานเชียงของ จังหวัดเชียงราย
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2011 เวลา 10:12 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย จุฬา สุขมานพ
รองผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

     ในขณะนี้กรมทางหลวงกำลังดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บริเวณอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายและเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของลาว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เริ่มจากนครคุนหมิง (จีน) ผ่านลาวเข้าไทยที่เชียงราย โดยมีปลายทางที่กรุงเทพมหานคร  หรือที่เรียกกันว่า “เส้นทาง R3 A”   โดยขอบเขตของการก่อสร้างครอบคลุมการก่อสร้างถนนจากแยกทางหลวงหมายเลข 3 ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ถึงทางหลวงหมายเลข 1020 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย การก่อสร้างตัวสะพานข้ามแม่น้ำโขง การก่อสร้างด่านพรมแดน (Border Control Area) และการกันพื้นที่ (Common Control Area) ตามหลักการ Single Stop Inspection ของแต่ละฝ่าย และการก่อสร้างจุดเปลี่ยนการจราจรในฝั่งประเทศไทย
     สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กำลังจะนำเสนอโครงการต่อเนื่องเพื่อตอบสนองเป้าหมายที่จะให้ประเทศไทยมีระบบโลจิสติกส์ที่สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจและการค้าของภูมิภาคอินโดจีน  โดยจะผลักดันให้เกิดการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า (Intermodal Facilities) ที่บริเวณสะพานเชียงของ เพื่อให้สินค้าที่ขนส่งทางถนนมาจากจีนบนเส้นทาง R3A และผ่านเข้ามาในประเทศไทยทางสะพานเชียงของ สามารถมาเปลี่ยนมาใช้ระบบการขนส่งทางถนนภายในประเทศ หรือเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งเป็นการขนส่งทางรถไฟ ณ สถานที่ดังกล่าว ศูนย์เปลี่ยนถ่ายดังกล่าวจึงเปรียบเสมือนเป็นท่าเรือหรือท่าอากาศยานในการขนส่งทางน้ำหรือทางอากาศนั่นเอง
     การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าฯ จะทำให้ประเทศไทยได้ประโยชน์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ และจะมีประโยชน์ทางอ้อมในด้านการก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้สู่พื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขนส่งของไทยให้มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดที่จะเปิดกว้างขึ้นจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
     ปัจจุบัน สนข. เพิ่งการออกแบบรายละเอียดโครงการการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าที่เชียงของแล้วเสร็จ โดยรูปแบบของโครงการจะเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน  ภาครัฐจะมีหน้าที่ในการเวนคืนที่ดิน ตลอดจนการสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งฯ (เนื่องจากภาครัฐมีอำนาจในการเวนคืนที่ดิน และมีความได้เปรียบในด้านต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากภาครัฐสามารถกู้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าภาคเอกชน) รวมถึงสิทธิของการเป็นเจ้าของโครงการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  ในขณะที่ภาคเอกชนจะมีหน้าที่ในการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ยกขน อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ การจ้างแรงงาน การให้บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และจ่ายค่าสัมปทานตามสัญญาตลอดอายุสัมปทาน ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้ที่ได้รับสัมปทานนั้น จะไม่ใช้วิธี Bidding ซึ่งมอบสิทธิแก่ผู้ที่เสนอผลประโยชน์หรือค่าสัมปทานให้แก่รัฐสูงสุด แต่จะใช้วิธี Tendering ซึ่งจะให้สัมปทานแก่ผู้ที่เสนอเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ เช่น การให้สัมปทานแก่ผู้ที่เสนอค่าบริการที่เก็บจากผู้ใช้บริการต่ำที่สุด และขณะเดียวกันต้องมีการให้บริการที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ภายใต้พันธสัญญาในการชำระค่าสัมปทานรายปีตามที่กำหนดไว้
     แนวคิดในการผลักดันการดำเนินโครงการได้พิจารณาถึงศักยภาพของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และมีความเห็นในเบื้องต้นว่า เนื่องจากกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง รวมถึงถนนต่อเชื่อมและบริเวณด่านพรมแดน การมอบหมายให้กรมทางหลวงเป็นผู้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งฯ จึงน่าจะมีความเหมาะสมมากที่สุด  อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่กรมทางหลวงดำเนินการพัฒนาทางกายภาพ สนข. ได้มีแนวคิดที่จะเสนอให้มีการมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อจัดเตรียมกระบวนการเชิญชวนภาคเอกชนเข้ามาแข่งขันเพื่อเป็นผู้ประกอบการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง ฯ ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535  โดยมีเป้าหมายที่จะสามารถจัดหาผู้ประกอบการได้ภายในปี พ.ศ. 2561
     กล่าวโดยสรุป การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าที่เชียงของจะทำให้ “ประตูการขนส่ง” กลายเป็น “ประตูการค้า” และ “ประตูเศรษฐกิจ” ในอนาคต ผลที่จะได้รับจากการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งฯ มีความสำคัญต่อการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่อง เช่น การเกิดกิจกรรมการค้าและการลงทุนในบริเวณเชียงของไม่ใช่เพียงการขนส่งผ่านพื้นที่ นอกจากนั้น จะเป็นการสร้างโอกาสและภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ขนส่งภายในประเทศของไทยในการแข่งขันกับผู้ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศของประเทศเพื่อนบ้าน การเป็นต้นแบบในการพัฒนาและบริหารโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้าและการขนส่งเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในประตูการขนส่งอื่นของประเทศ และยังจะเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างเส้นทางขนส่งตามแนวเหนือใต้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป


ที่มา Freight Max, 14 ม.ค. 54
http://www.freightmaxad.com/magazine/?p=1088


จำนวนผู้ชม 5070 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ