เสาร์, 29 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 152 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ต้นทุนการให้บริการ (Cost-to-Serve) ขององค์กร
User Rating: / 5
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 06 ธันวาคม 2010 เวลา 16:25 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

เรียบเรียงโดย สรวิศ รัตนพิไชย
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

    ต้นทุนการให้บริการ(Cost-to-Server) เป็นการวิเคราะห์และหาต้นทุนของกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการให้บริการลูกค้าของสินค้าหรือบริการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของโซ่อุปทาน
    เป้าหมายสูงสุดขององค์กรคือการเพิ่มผลประกอบการขององค์กรให้สูงสุด โดยการทำรายได้จากลูกค้าที่เคยเป็นลูกค้าที่ไม่มีศักยภาพในการขาย หรือทำรายได้จากลูกค้าเดิมให้ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถ้าองค์กรยังไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงในการให้บริการแก่ลูกค้าแล้วนั้น ก็จะไม่สามารถเริ่มต้นดำเนินการปรับปรุงผลประกอบการขององค์กรได้
    มีอยู่หลายวิธี หรือหลายแนวคิดทางด้านต้นทุนที่จะทำให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดนี้ แต่ก็ยังคงไม่มีความกระจ่างในความแตกต่างระหว่างวิธีการหรือแนวคิดเหล่านั้นอยู่
    ปัจจุบันแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity-based Costing: ABC) และ การวิเคราะห์ต้นทุนการให้บริการ (Cost to Serve Analysis: CTSA) ได้ถูกนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงการสร้างสองตัวแบบต้นทุนที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งสองตัวแบบนั้นมีการปันส่วนจากต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) ไปเป็นตัวผลักดันต้นทุน (Cost Driver) ในกระบวนการ หรือโซ่อุปทาน
    การออกแบบโครงข่ายโซ่อุปทาน และเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนการให้บริการเป็นการทำให้เกิดประสิทธิภาพในโซ่อุปทานซึ่งส่งผลทำให้ต้นทุนรวมลดลง และเป็นการเพิ่มผลประกอบการให้กับองค์กรได้อีกด้วย

การนำแนวคิดด้านต้นทุนไปใช้งาน
    เริ่มจากการที่องค์กรต้องเข้าใจทั้งสองแนวคิดดังกล่าวมีความแตกต่างกัน โดยรู้ว่าต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity-based Costing: ABC) ไม่เหมือนกับต้นทุนการให้บริการ (Cost to Serves: CTS) แต่ทั้งสองแนวคิดนี้มักถูกนำไปใช้งานเหมือนๆ กัน หัวใจสำคัญของทั้งสองแนวคิดคือการปันส่วนต้นทุนทางอ้อมที่รวมกันอยู่ในสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าโสหุ้ย(Overhead) หรือต้นทุนคงที่(Fixed Cost) ซึ่งไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ในหนึ่งคำสั่งซื้อ (Order) การจัดส่ง(Shipment) หรือกิจกรรม (Activity) นอกจากนี้ ทั้งสองแนวคิดยังเป็นการทำให้ต้นทุนที่มองไม่เห็น (Invisible Cost) ในกระบวนการ หรือโครงข่ายที่ถูกตรวจสอบชัดเจนยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม รูปแบบการใช้งาน บริบท และรายละเอียดของทั้งสองแนวคิดยังคงมีความแตกต่างกัน
    บ่อยครั้งที่แนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรม(ABC) ถูกนำไปใช้กับฝ่ายการเงินเพื่อหาต้นทุนและใช้ตั้งงบประมาณของฝ่าย กระบวนการต่างๆ หรือกิจกรรมขององค์กรภายใต้การเปลี่ยนแปลงของตัวผลักดันต้นทุน (Cost Drivers) หากไม่มีแนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรม ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของผลกระทบทางการเงินที่เกิดจากการรวมของสินค้าหรือบริการต่างๆ กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าหรือการให้บริการได้ และแนวคิดต้นทุนฐานกิจกรรมยังช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเงินโดยควบคุมให้ต้นทุนรวมของสินค้าอยู่ภายในกรอบขององค์กร นอกจากนี้แนวคิดนี้ยังสามารถจำแนกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการ หรือองค์กรที่ทำการตรวจสอบ แล้วจำแนกตัวผลักดันต้นทุน เช่น ชั่วโมงการทำงาน (Labor hour) จำนวนสินค้า (Product quantity)  ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุนทางอ้อมร่วม (Indirect Cost Pool) ได้อีกด้วย
    ตัวแบบของการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) นั้น มีการจำแนกกิจกรรมเพิ่มมูลค่า (Value Added Activity) และกิจกรรมไม่เพิ่มคุณค่า (Non-Value Added Activity) ในกระบวนการ และมีการเชื่อมโยงตัวผลักดันกิจกรรมมากกว่าการวิเคราะห์ต้นทุนที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด ดังนั้นผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมจึงมีความละเอียดมากกว่าวิธีการการวิเคราะห์ต้นทุนแบบเดิมที่ใช้เพื่อตั้งงบประมาณ และในการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมยังต้องการรายละเอียดข้อมูลเชิงลึกที่และเวลาในการวิเคราะห์ จึงมักนำวิธีการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมนี้ไปใช้ร่วมกับวิธีการทางบัญชีแบบเดิมเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านการเงินที่เฉพาะเจาะจง และโดยปกติ การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมจะไม่ถูกนำไปใช้กับสินค้าหรือบริการลำดับสุดท้าย ณ จุดที่สินค้าหรือบริการนั้นจะถูกส่งไปยังลูกค้า
    สำหรับต้นทุนการให้บริการ(CTS) นั้น เป็นต้นทุนที่มีขอบเขตครอบคลุมทุกหน้าที่ในโซ่อุปทาน และมีไว้เพื่อใช้ประเมินผลประกอบการรวมอย่างถูกต้องของสินค้าแต่ละรายการที่จำหน่ายให้กับลูกค้า ตัวแบบต้นทุนการให้บริการ เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหมดรวมไปถึงต้นทุนที่เกิดจากการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าและการเก็บเงิน ซึ่งตัวแบบต้นทุนนี้จะแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของต้นทุนการให้บริการแก่ลูกค้าในแต่ละกิจกรรมหลักของโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ หรือที่เรียกว่าต้นทุนรวมของสินค้า (Total Landed Cost) และต้นทุนการให้บริการนี้ยังมีความแตกต่างกันไปตามลูกค้าแต่ละราย และระดับการให้บริการด้วย


เผยแพร่โดย www.logisticscorner.com , 6 ธ.ค. 2553


จำนวนผู้ชม 26891 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ