พุธ, 26 เม.ย. 2017
 
 

Resources

Login FormWho's Online

เรามี 142 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
การ Outsource การขนส่ง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของ 3PL
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2010 เวลา 22:38 น.
smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

โดย ชาคริยา ธาระรูป
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

     Outsource หรือ การจัดจ้างภายนอกกิจการเป็นการดำเนินการทางธุรกิจของสินค้าประเภทตติยภูมิ (Tertiary Sector) หรือ ผู้ผลิตสินค้าประเภทบริการ (Service Sector) อาทิเช่น การให้บริการขนส่งสินค้า (Logistics Service Provider) การให้บริการรักษาความปลอดภัย รวมไปถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่าง ๆ เป็นต้น โดยการดำเนินธุรกิจบริการดังกล่าวจะเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนากระบวนการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งอยู่เสมอ
     การ Outsource ถือเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการบริหารจัดการทางธุรกิจ ที่จะส่งมอบกิจกรรมที่ไม่สำคัญหรือไม่ใช่มูลค่าเพิ่มของบริษัทให้กับกิจการภายนอกไปบริหารจัดการให้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการลงทุนและเน้นไปที่ความสามารถหลักของบริษัท (Core Competency) มากกว่า เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน
     ปัจจุบันโลกธุรกิจ ต่างแข่งขันกันด้วยเรื่องความเร็วในการตอบสนอง และการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทำให้การแข่งขันระหว่างธุรกิจและธุรกิจ เปลี่ยนเป็นการแข่งขันกันระหว่าง Supply Chain โดยใช้โลจิสติกส์เข้ามาบริหารจัดการ ซึ่งทำให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยเฉพาะการให้บริการขนส่ง (3PL-Third Party Logistics Provider) ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจที่กำลังตื่นตัวด้วยเรื่องการบริหารจัดการด้วย Logistics และ Supply Chain

สถานภาพการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ด้านการขนส่งของไทย (3PL)
     ผู้ให้บริการด้านการขนส่งของไทยส่วนใหญ่เป็น SME และยังขาดขีดความสามารถที่จะแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุน เทคโนโลยีและบุคลากร โดยในปี 2009 ได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ GDP ของไทยติดลบเฉลี่ยร้อยละ 2-3 ซงส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้บริษัทรับขนส่ง SME หลายแห่งได้มีการปิดตัวไปเป็นจำนวนมาก หรือไม่ก็ถูกซื้อกิจการไปโดยชาวต่างชาติ
     โดยจากตัวเลขผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทย 50 อันดับแรก เป็นบริษัทต่างชาติ จำนวน 26 บริษัท, บริษัทในเครือรัฐวิสาหกิจ จำนวน 10 บริษัท, บริษัทมหาชนจำนวน 10 บริษัท โดยจากข้อมูลของกรมพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ในปี 2549 กลุ่มธุรกิจการขนส่งสินค้าคิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของประเทศ โดยประมาณกันว่า ปี 2009 ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งหมดมีมูลค่าตลาดรวมที่ 150,000 – 165,000 ล้านบาท โดยที่แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย ยังไม่มีการบันทึกไว้ แต่จากตัวเลขการขยายตัวของธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ภายในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก มีการเติบโตเฉลี่ยที่ ร้อยละ 12-15

ปัญหาและอุปสรรคของบริษัทรับจ้างขนส่ง (3PL)
     1) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านโลจิสติกส์อย่างแท้จริง
     2) ขาดเงินทุนที่เพียงพอในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในระบบ Software อย่าง TMS (Transportation Management System), GPS เป็นต้น รวมไปถึงประสิทธิภาพการดำเนินการที่ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ เนื่องจากต้นทุนที่สูงและผลงานสู่บริษัทต่างชาติไม่ได้ ทำให้บริษัทต้องปิดกิจการไปในที่สุด
     3) ภาครัฐไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควร ถึงแม้จะมีการออกเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ และมีการตั้งคณะกรรมการโล จิสติกส์แห่งชาติ หรือกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) อีกทั้งยังมีการจัดตั้งสำนักงานโลจิสติกส์การค้าของกรมการส่งเสริมการส่งออกเมื่อประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางด้านโลจิสติกส์และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ออกมาอย่างชัดเจน ไม่มีแผนงาน ไม่มีทั้งงบประมาณในการสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศอย่างจริงจัง

แนวทางแก้ไข
    1) ต้องพัฒนาและสรรหาบุคลากรที่เข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างจริงจัง มาร่วมในการดำเนินงาน เพื่อนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    2) การลดต้นทุนค่าขนส่ง (Running Cost) ซึ่งประเทศไทยใช้วิธีการขนส่งทางถนนมากที่สุด (89% ของปริมาณขนส่งโดยรวมของประเทศ) ค่าขนส่งที่เกิดขึ้นจากการใช้รถ ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิง ค่าบำรุงรักษา ค่ายาง โดยแสดงให้เห็นดังรูป จะเห็นว่าต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสูงที่สุด


ที่มา : www.kanok.co.th

     การบริหารต้นทุนค่าขนส่งต้องควบคุมค่าใช้จ่าย 3 รายการนี้ โดยต้องดูความเหมาะสมในการบริหารจัดการให้สมดุล ได้แก่
          - ค่าเชื้อเพลิง : ขับอย่างไรให้ใช้น้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขับรถเร็วเกินจำเป็น
          - ค่าซ่อมบำรุง : ควบคุมได้ถ้ามีการดูแลอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ตรวจเช็คตามระยะ ทางที่กำหนด
          - ค่ายาง : ตรวจสอบและดูแลอย่างสม่ำ เสมอ ทั้งสภาพของยางรถและลมยางที่บรรจุ
     ส่วนที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ พนักงานขับรถต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้อง สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการอบรมเพิ่มความรู้ รวมไปถึงทักษะในการขับรถอย่างประหยัดและปลอดภัยโดยการลดต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้จะต้องมีการเก็บข้อมูล และตรวจสอบวัดผลด้วย
     3) ควรเพิ่มการลงทุนทางด้านIT เพื่อการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่น
          -TMS (Transportation Management System) เป็นการจัดเส้นทางเดินรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่ง
          - C-Move เป็นระบบการขนส่งที่คิดค้นโดย บริษัท ดี เอ็กซ์ อินโนเวชั่น จำกัด ของคนไทย ซึ่งเป็นระบบการบริหารการจัดสรรงานขนส่งให้แก่ผู้ส่งสินค้าและผู้ให้บริการส่งสินค้า
         - GPS (Global Positioning System) เป็นระบบที่กำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม โดยนำมารวมกับเทคโนโลยี GPRS ของโทรศัพท์ เคลื่อนที่ เพื่อบอกถึงข้อมูลการเดินทางต่าง ๆ สามารถใช้ติดตามสถานะของการขนส่งได้
     4) ต้องมีการวางแผนระยะยาว สำหรับบริษัทขนส่งทั่วไป เมื่อมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น ควรพัฒนาขึ้นมาเป็น3PL (Third-Party Provider Logistics) เต็มรูปแบบเพื่อเป็นบริษัทที่รับบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อย่างครบวงจร เป็นการขยายตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
     5) พัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยน แปลงอยู่เสมอ โดยการปรับกลยุทธ์ มีการวาง แผนทางการตลาด ค้นหาวิธีการบริหารจัดการใหม่ ๆ ที่สามารถทำให้ต้นทุนการขนส่งมีค่าโดยรวมต่ำที่สุดหรือทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
     6) สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Customer Relationship Management) โดยการสร้างความร่วมมือที่จะนำไปสู่การตอบสนองต่อเป้าหมายของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
     7) ภาครัฐควรให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเงินทุน โดยมีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบให้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญและความเข้าใจในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ 3PL ได้ดียิ่งขึ้น
     ในส่วนของเทคโนโลยี ภาครัฐได้ริเริ่มนำเอา ITS (Intelligent Transport System) มาเป็นแผนแม่บท ITS ประเทศไทย ซึ่งเป็นโปรแกรมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะมาใช้ปรับปรุงการขนส่งและการจราจร โดยมีแนวคิดดังรูปแสดง


รูปแสดง ITS Model
ที่มา : ดร. ภาสกร ประถมบุตร

การนำมาใช้งานเบื้องต้นจะเห็นในบริเวณกรุงเทพและปริมณฑลก่อน ได้แก่ แผงจราจรอัจฉริยะแบบ Real Time ดังรูปแสดง


ภาพแสดงแผงจราจรอัจฉริยะแบบ Real Time
ที่มา : ดร. ภาสกร ประถมบุตร

     ภาครัฐมีแผนจะพัฒนา ITS แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าไว้ว่าในปี 2010 จะมี ITS Research Center และเป็นเจ้าภาพในการประชุม ITS ระดับโลกในปี 2013 ต่อไป

บรรณานุกรม
  [1] ธนิต โสรัตน์, บทความ การพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ภายใต้การเปิดเสรีภาคโลจิสติกส์อาเซียน ปี 2010, กรุงเทพมหานคร, 2552 จาก www.tanitsorat.com
  [2] มนัญญา อะทาโส, บทความ แนะ SMEs ไทย Outsource ปรับกลยุทธ์แข่งขัน ,กรุงเทพมหานคร, วันที่ 7 ธันวาคม 2006, จาก www.logisticsdigest.com
  [3] บทความ ทางรอดผู้ประกอบการขนส่ง-โลจิสติกส์ ภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจถดถอย, กรุงเทพมหานคร, วันที่ 23 มิถุนายน 2009 จาก www.logisticsdigest.com
  [4] วิชิต ซ้ายเกล้า, บทความ ระบบบริหารจัดการ C-move ไอทีเพิ่มศักยภาพธุรกิจขนส่ง, กรุงเทพมหานคร, หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 28 ฉบับเดือนสิงหาคม – กันยายน 2551
  [5] ภาสกร ประถมบุตร, Presentation : ITS Thailand, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร,วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549
  [6] ท่าทรายกนก, การลดต้นทุนการขนส่ง, กรุงเทพมหานคร, วันที่ 10 กรกฎาคม 2552, จาก www.kanok.co.th


เอกสารเผยแพร่โดย www.logisticscorner.com


ที่มา http://www.logisticscorner.com


จำนวนผู้ชม 40367 ครั้ง

  กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนเขียนข้อความเสนอแนะความคิดเห็นของท่าน(Comments) หรือให้คะแนนความนิยม (Rating) ของข่าวและบทความ